Szczegółowe warunki gwarancji i instrukcja montażu i użytkowania podłóg Jawor-Parkiet

Menu

[ → wersja PDF do pobrania]

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA PODŁÓG JAWOR-PARKIET


1. Przygotowanie przed montażem podłogi.

Paczki należy rozpakowywać bezpośrednio przed układaniem. Względna wilgotność powietrza powinna wynosić około 40-60%, a temperatura powietrza w zakresie 18-24°C.

Przed ułożeniem elementów FertigParkietu, FertigDeski, należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do układania, tzn. czy jest równe, wytrzymałe i suche równość posadzki mierzymy łatą 2m, przy której nierówność nie powinna wykazywać odchyłek od płaszczyzny większych niż 2-3 mm, wilgotność podłoża – wilgotność jastrychu betonowego lub cementowego powinna wynosić maksymalnie 2% (przy ogrzewaniu podłogowym maksymalnie 1,8%) wilgotność posadzki anhydrytowej powinna wynosić maksymalnie 0,5% ( przy ogrzewaniu podłogowym maksymalnie 0,3%). Pomiarów należy dokonywać metodą CM (karbidową) lub suszarkowo-wagową, wytrzymałość posadzki powinna wynosić 2 N/mm2 ± 0,5 N/mm2.

Fertig Parkiet, Fertig Deska, są produktami poddanymi nadzwyczaj starannej obróbce. Wilgotność drewna powinna wynosić ok. 5-9%, co należy sprawdzić przed położeniem podłogi. Jeśli przy układaniu stwierdzone zostaną widoczne wady, należy dane elementy odłożyć oraz skontaktować się ze swoim handlowcem, który wstępnie zweryfikuje wadę. Elementy podłóg z wyżej wymienionymi wadami, które zostały przyklejone nie podlegają reklamacji.

 

2. Montaż FertigParkietu, FertigDeski.


Przed układaniem posadzkę zaleca się przeszlifować (jeśli istnieje taka konieczność), W celu uniknięcia nierówności i powierzchniowych zabrudzeń, po czym dokładnie ją odkurzyć. 

Równą, wolną od spękań i nierówności posadzkę należy zagruntować gruntem J-P Grunt Eko lub J-P Primer Rapid wg. zaleceń producenta gruntu, lub innym rekomendowanym przez dystrybutorów podłóg Jawor-Parkiet. Grunt rozprowadzamy wałkiem, nie pozostawiając kałuż.

Klejenie deski nie powinno odbywać się prędzej niż 24 godziny po zagruntowaniu posadzki. Klej powinien zostać dobrany do wielkości klejonych elementów wg zaleceń producenta. Klej należy nakładać szpachlą zębatą. Należy zwracać uwagę na zabrudzenie elementów drewnianych klejem, ponieważ może to skutkować nie odwracalnym uszkodzeniem warstwy wierzchniej. Zaleca się używania kleju J-P Bond Elastic lub innych klejów rekomendowanych przez dystrybutorów podłóg Jawor-Parkiet, zaleca się stosowanie jednego systemu w celu zachowania zgodności środków.

FertigParkiet, FertigDeska, oraz to produkty nadające się wyłącznie do klejenia do podłoża. Klej powinien zajmować min. 70 % powierzchni spodniej elementu. Klejenie powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanych w tym zakresie fachowców.

UWAGA ! Nie zalecamy używania klejów dyspersyjnych.

Układanie rozpoczyna się od naroża ściany, w kierunku podłużnym pomieszczenia, piórem skierowanym do siebie. Pierwszy rząd należy dokładnie wyrównać za pomocą sznura poziomowego. Należy pamiętać o wystarczającej odległości od ściany oraz stałych elementów konstrukcyjnych, takich jak filary, listwy ościeżnicowe itp. Używać klinów odległościowych 10 - 15 mm. Jako reguła ogólna obowiązuje szczelina dylatacyjna 1,5 mm na układany metr parkietu.

Układanie drugiego rzędu podłogi rozpoczynać należy od odcinka podłużnego końcowej deski pierwszego rzędu. Poszczególne deski łączy się ściśle za pomocą gumowego młotka i bijaka. Bijak ułożyć na piórach i zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić warstwy wierzchniej.

Ostatni rząd desek trzeba z reguły dopasować na szerokość, w tym celu należy położyć dokładnie dopasowaną deskę stroną odwrotną w górę piórem w stronę ściany. Na desce zaznaczyć linię jako krawędź cięcia. Już przy dopasowaniu układać między deskami kliny odległościowe. Po przycięciu deski na odpowiednią długość i umieszczeniu klina odległościowego należy ostatni rząd desek docisnąć za pomocą odbijaka metalowego. Po związaniu kleju usuwa się wszystkie kliny odległościowe, a szczelinę dylatacyjną przykrywa listwą przypodłogową.

 

3. Rodzaje wykończenia FertigParkiet, FertigDeska.

 

Podłoga Lakierowana - pokryta jest ośmioma warstwami specjalnego lakieru akrylowego utwardzonego promieniowaniem ultrafioletowym. Po położeniu podłogi należy zabezpieczyć ją Impregnatem do Podłóg Lakierowanych z serii Jawor-Parkiet lub innym wskazanym przez Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma za zadanie chronić krawędzie oraz szczeliny przed wilgocią. Czynność tę dokonuje ekipa parkieciarska (za dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac. Do bieżącej pielęgnacji należy stosować Koncentrat do czyszczenia podłóg lakierowanych z serii Jawor-Parkiet lub inny wskazany przez Jawor-Parkiet.

Podłoga Olejowoskowana - pokryta jest trzema warstwami hybrydowego olejowosku, który utwardzany jest oksydacyjnie oraz promieniowaniem UV. Po położeniu podłogi należy zabezpieczyć ją Olejem pielęgnacyjnym do podłóg olejowoskowanych z serii Jawor Parkiet lub innym wskazanym przez Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma za zadanie chronić krawędzie oraz szczeliny przed wilgocią. Czynność tę dokonuje ekipa parkieciarska (za dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac. Podłogę w miarę możliwości należy pielęgnować „na sucho” mopem z mikrofibry. Do bieżącej pielęgnacji „na mokro” należy stosować Koncentrat do czyszczenia podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet lub inny wskazany przez Jawor-Parkiet. Należy pamiętać, że naturalną cechą podłóg pokrytych olejowoskiem, jest tworzenie się szlaków komunikacyjnych w miejscach bardziej obciążonych, wycieranie olejowosku oraz wymywanie powłoki twardych wosków (carnauba, candelila). W celu zachowania walorów estetycznych i użytkowych podłogi, powinno się co ok. 20 myć lub adekwatnie do intensywności jej eksploatacji zabezpieczyć ją Olejem pielęgnacyjnym do podłóg olejowoskowanych z serii Jawor Parkiet lub innym wskazanym przez Jawor-Parkiet. Kategorycznie zabrania się używania środków innych niż wskazane.

Podłoga surowa (nie wykończona fabrycznie) - nie posiada żadnej fabrycznej powłoki zabezpieczającej drewno. Po położeniu podłogi należy przeszlifować ją celem wyeliminowania ewentualnych plam, zarysowań, różnic wysokości, a następnie nanieść dowolną powłokę zabezpieczającą drewno wg zaleceń producenta systemu chemii. Do pielęgnacji oraz konserwacji tego typu powłok sugerujemy użyć środków z serii Jawor-Parkiet lub środków dedykowanych przez producenta zastosowanej chemii.

Wszystkie produkty firmy Jawor-Parkiet nadają się zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, jak i obiektów użyteczności publicznej.

 

4.Ogrzewanie podłogowe.

 

Przy układaniu FertigParkietu, FertigDeski na ogrzewaniu podłogowym wodnym należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach: Temperatura powierzchni parkietu nie może przekraczać 27°C.Przed ułożeniem parkietu należy upewnić się, że podłoże jest suche (wilgotność resztkowa jastrychu < 1,8% cementowo-betonowy, < 0,3 % anhydrytowy).

Należy przestrzegać wskazówek producenta ogrzewania podłogowego. Bezwzględnie wykonać wygrzewanie posadzki, które należy potwierdzić sporządzeniem protokołu wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podłogowym (do pobrania z www.jawor-parkiet.pl). Nie zaleca się używania dywanów, ponieważ pod nimi temperatura ulega zwiększeniu. W przypadku wszystkich rodzajów drewna liczyć się należy z powstawaniem szczelin.

Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego unikać niektórych gatunków drzew, oraz należy zachować szczególną ostrożność przy utrzymywaniu temperatury marginalnej (tj. 27°C) tj. w przypadku podłóg termowanych (Jesion Bursztyn, Jesion Koniak, Dąb Antyk). Podczas ogrzewania podłogowego na drewno działa wyższa temperatura czego skutkiem jest niższa wilgotność względna powietrza nad powierzchnią elementu, wobec czego należy bezwzględnie stosować w tych pomieszczeniach nawilżacze powietrza.

 

5.Wilgotność względna powietrza a użytkowanie podłóg drewnianych Jawor-Parkiet.

 

Należy pamiętać, by w pomieszczeniu wyłożonym parkietem panował zdrowy klimat, służący zarówno człowiekowi jak i utrzymaniu jakości podłóg drewnianych. Drewno jest materiałem higroskopijnym, które dzięki właściwościom mechanicznym i fizycznym wraz ze zmianą temperatury i wilgotności względnej powietrza zmienia swoje wymiary i kształty. Reakcja drewna na zmiany otoczenia (wilgotność i temperatura powietrza) skutkuje skurczem lub pęcznieniem elementów.

Wyższa wilgotność względna powietrza może powodować pęcznienie drewna i grozić łódkowaniem elementów. Niższa wilgotność może powodować kurczenie się drewna, powstawanie większych lub mniejszych szczelin między elementami, pękanie warstwy wierzchniej oraz uszkodzenia mechaniczne warstwy nośnej, co nie może być powodem do roszczeń reklamacyjnych.

Pomieszczenia w których użytkowana będzie podłoga należy wyposażyć w: termometr pokojowy, wilgotnościomierz, oraz nawilżacz powietrza. Pomieszczenia należy regularnie wietrzyć (nie dotyczy okresu zimowego) i utrzymywać wilgotność względną powietrza na stałym wymaganym poziomie dla podłóg FertigParkiet, FertigDeska 45% - 60% przy temperaturze powietrza 18°C -24°C.

W okresie zimowym (grzewczym) bezwzględnie należy stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej powietrza, gdyż jest to warunkiem gwarancji.

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI JAWOR-PARKIET

 

§ 1. Przedmiot i zasady ogólne gwarancji.

 1. Producent Podłóg Drewnianych JAWOR-PARKIET (Producent) udziela gwarancji na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej, która winna być wypełniona i ostemplowana przez Sprzedawcę w momencie sprzedaży.

 2. Gwarancja obejmuje:

  • trwałość warstwy użytkowej podłóg przy normalnym jej użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem,

  • trwałość konstrukcji poszczególnych elementów,

  • jakość wykończenia elementów (wymiary, wzajemne dopasowanie elementów) zgodnie z Normą PN-EN 13489 przez okres odpowiednio 2 lat lub 30 lat (FertigParkiet oraz FertigDeska), liczony od daty zakupu.

 3. Odpowiedzialność Producenta z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.

 4. Niniejsza gwarancja jakości w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności uprawnień wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

 5. Producent udziela gwarancji obejmującej terytorialnie obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2. Warunki gwarancji.

2.1. Warunkiem objęcia podłogi gwarancją jest przestrzeganie zasad i wskazówek dotyczących ułożenia, pielęgnacji i konserwacji zawartych w „Instrukcji montażu i użytkowania podłogi” (instrukcja), która jest dostępna na stronie www.jawor-parkiet.pl, a w szczególności posiadanie protokołów z dokonania pomiarów dotyczących:

 • wilgotności dostarczonego towaru – w przypadku odchyłek od Polskiej Normy PN-EN 13489 (wilgotność warstwy górnej, tj. licowej, powinna wynosić 5–9 %), należy to niezwłocznie zgłosić Producentowi,

 • wilgotności podłoża (metoda CM lub suszarkowo-wagowa),

 • wytrzymałości podłoża,

 • wilgotności i temperatury pomieszczenia,

 • wilgotności ścian.

Wszystkie powyższe protokoły winny być podpisane przez Inwestora oraz Osobę upoważnioną do wykonywania pomiarów. Do układania naszych produktów należy użyć odpowiedniej chemii podłogowej. Zaleca się uzyskanie informacji u Dostawcy systemu chemii podłogowej czy nie istnieją przeciwskazania do jej zastosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie niewłaściwej chemii.

Ponadto: 

 • posiadanie prawidłowo wypełnionej i ostemplowanej przez Sprzedawcę karty gwarancyjnej,

 • posiadanie dowodu zakupu podłogi,

 • eksploatacja zgodna z zaleceniami Producenta zawartymi w instrukcji; producent wymaga montażu podłóg przez wykwalifikowanych w tym zakresie fachowców.

 

§ 3. Przypadki nie objęte gwarancją.

3.1. Udzielona gwarancja jakości nie obejmuje:

 • zmian lakierniczych, wynikających z normalnej eksploatacji podłogi, w szczególności z naturalnego zużycia i ścierania,

 • uszkodzeń mechanicznych, zadrapań oraz uszkodzeń wywołanych czyszczeniem i konserwacją w sposób niezgodny z instrukcją jak również zmian barwy drewna spowodowanych oddziaływaniem promieni słonecznych (zwłaszcza w produktach po obróbce termicznej oraz wykonanych z gatunków egzotycznych),

 • wad wynikających z montażu lub użytkowania podłogi w niewłaściwych (niezgodnych z zawartymi w instrukcji) warunkach,

 • różnic kolorystycznych oraz wizualnych (barwa drewna, usłojenie, ilość lub wielkość sęków, kolor szpachli) między próbką danego produktu (ekspozycja w miejscu zakupu, fotografie, materiały promocyjne) a rzeczywistym produktem,

 • podłogi zamontowanej na ogrzewaniu podłogowym o parametrach niezgodnych z zawartymi w instrukcji, o ile miało to wpływ na powstałe uszkodzenia,

 • podłogi wadliwej, która pomimo widocznych wad została ułożona,

 • podłogi, która została poddana modyfikacji lub naprawie przez osoby trzecie,

 • naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturowych, które mogą wystąpić w obrębie danego gatunku, klasy lub partii produkcyjnej (zwłaszcza w produktach po obróbce termicznej oraz wykonanych z gatunków egzotycznych).

 

§ 4. Zgłaszanie reklamacji.

4.1. W wypadku stwierdzenia wadliwości podłogi, w świetle zasad wskazanych w niniejszej karcie gwarancyjnej, należy zgłosić reklamację. Reklamacje dotyczące towaru, kwestionujące selekcję materiału, mogą być rozpatrywane wyłącznie przed położeniem.

4.2. Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od wystąpienia wady / ujawnienia się wady.

4.3. Reklamacja powinna być zgłoszona do Sprzedawcy, u którego zakupiona została podłoga lub bezpośrednio do Producenta. Do reklamacji należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 2.1. niniejszej gwarancji oraz dokumentację fotograficzną wadliwej podłogi.

 

§ 5. Sposoby rozpatrzenia reklamacji.

 5.1. W celu zweryfikowania zasadności roszczeń gwarancyjnych Producent zastrzega sobie prawo oględzin wadliwej podłogi w miejscu jej ułożenia w uzgodnionym terminie. Podmiot zgłaszający reklamację powinien powołać rzeczoznawcę z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy lub ze Stowarzyszenia Parkieciarzy Polskich. Wykaz rzeczoznawców zamieszczony jest na stronach:

 • http://www.parkieciarzeosp.com.pl,

 • http://www.parkieciarzepolscy.com.pl.

Koszty związane z oględzinami i wydaniem ekspertyzy ponosi strona odpowiedzialna za wszelkie nieprawidłowości.

5.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 3 tygodni od daty zgłoszenia, a w wypadku przeprowadzenia oględzin w terminie 3 tygodni od daty ich ukończenia. O sposobie uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych Producent zawiadomi na piśmie lub pocztą elektroniczną.

5.3 W razie uwzględnienia reklamacji w okresie gwarancji Producent może:

 • wymienić wadliwy produkt na wolny od wad,

 • nieodpłatnie usunąć wszelkie usterki wynikające z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych podłogi.

5.4. Odpowiedzialność Producenta w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości zakupionej podłogi.

Szanujemy Twoją prywatność,

Stosujemy cookies po to aby nasza strona funkcjonowała prawidłowo i aby doskonalić nasze usługi.
Więcej o wykorzystaniu cookies dowiesz sie w naszej polityce prywatności.
Możesz również w dowolnym momencie zmienic ustawienia prywatności.